Oživlé modelářství - iiiland; Pavel Svoboda

Anotace: Příspěvek se zabývá konkrétním způsobem zprostředkování zábavně-vzdělávacího obsahu soukromé muzejní expozice, která vzniká ve Šternberku u Olomouce. Autor popisuje ideu tzv. Oživlého modelářství - iiilandu a na příkladech ukazuje, jakým způsobem lze tento svět „malých dřevěných panáčků“ edukačně využít. Využívá k tomu zkušenosti a reflexe účastníků několika realizovaných výstav, kde se již mohli návštěvníci vystavených exponátů nejenom dotýkat, ale byli také přímo vtaženi do dění tohoto oživlého modelářského světa.

Klíčová slova: Oživlé modelářství, iiiland, Větrnícká unie, vitalizace, gamy

ÚVOD

„Termínus technikus“ iiiland znamená svět oživlého, tedy vitalizovaného, modelářství. Samotné slovo iiiland ( = Země dřevěných lidiček ) začíná „trojhláskou“ iii, která symbolizuje společenství malých dřevěných panáčků. Při tvorbě tohoto názvu byla upřednostněna grafická stránka věci nad mluvnickou precizností (proto se ani počáteční grafém iiilandu nepíše jako velké písmeno, neboť by v tomto tvaru písmene nevyniklo tělo a hlava – i ). Na iiilandu je zajímavé, že si ho vytvořily v podstatě děti, které by si tuto „edukační zábavu“ pravděpodobně vzaly sebou i do hrobu, pokud by nevznikla koncepce muzea (muzeí) tohoto oživlého modelářství.

Prvním impulsem vedoucím ke vzniku idey iiilandu bylo vyřezání, pojmenování a tím i zživotnění (vitalizace) prvních panáčků – lidí. Tvar těchto lidí vzdáleně připomíná figurky hry Člověče nezlob se“, tj. jejich vyřezání nebylo příliš obtížné. Kreativita jejich tvůrců se již v těchto fázích projevovala originalitou jejich oblečení – nátěrů a jemných, namalovaných detailů . Během let se počet takto vytvořených (zrozených) lidí mnohonásobně zvýšil, jejich životní prostor se rozšířil a vznikl vlastně celý svět, který připomínal krajiny tradičního železničního modelářství. Až na to, že se tito lidé začali pod vedením „svých bohů – tvůrců) sdružovat, politicky organizovat, ekonomicky prosperovat či neprosperovat, navazovat sociální mezilidské vztahy…..prostě napodobovat veškeré možné dění světa „dospělých bohů“. Na základě dohody a náhody (mnohdy se u sporných věcí používal i vrh kostkou, která rozhodla) byla stanovena základní pravidla této „velké hry“, (např. pravidla týkající se velikosti lidí, válečná pravidla, ustanovení principů řešení vzájemných sporů), vznikly první Ústavy jednotlivých států a tyto státy se postupem času vyprofilovaly i ustanovením určitých politických systémů – monarchie, demokratický stát, „polodemokratický stát“, diktatura…

Tento systém v podstatě umožnil jeho tvůrcům zkusit si i žít svůj život jaksi „nanečisto“, zakusili také tíhu odpovědnosti stvořitelů, neboť pod jejich křídly se nacházel svět, který již nebyl anonymní. Jednotliví dřevění lidé se stali důležitými talismany a pro své tvůrce snad i skutečnými bytostmi. Tento prvek se zřetelně projevil v několika válkách, kterými toto lidstvo prošlo. Válečný konflikt byl vždy v kontextu iiilandu vnímán jako opravdové neštěstí, které nelze úplně dobře napravit. Zde se naskýtá srovnání s počítačovými bojovými hrami. Tyto hry nevedou k žádné odpovědnosti za to, co se zničí. Vždyť jediné tlačítko stačí k tomu, aby „opět vše povstalo z mrtvých“. Iiiland však vždy vedl k velké zodpovědnosti, neboť to, co se zničilo, se muselo vždy znovu velice pracně vybudovat. Iiiland ovlivňuje emoce, napomáhá svým tvůrcům, ale i návštěvníkům zprostředkovat jiný „point of view“ na řadu společenských událostí a tím působí i terapeuticky. Stačí tuto koncepci srovnat např. s vymezením terapie hrou, jak ji uvádí Müller a kol. (2014) ve své knize Terapie ve speciální pedagogice. Koncept iiilandu rovněž obsahuje i autoterapeutické prvky pro své tvůrce. Pokud by je neobsahoval, pak by si ony děti, které tuto hru vytvořily, hrát posléze přestaly.

Pokud se podíváme na ideu iiilandu z hlediska tradičního rozdělení her (Kuric in Valenta, 2003), pak v sobě zahrnuje prvky celé jejich klasifikace, tj. funkčních, manipulačních, receptivních, úlohových i konstruktivních her.

1. VĚTRNÍCKÁ UNIE

V současnosti (rok 2014) existuje ve Vesmíru asi 10 zemí. Autor tohoto příspěvku řídí stát Větrníckou unii, která bude základním nosným kamenem šternberského muzea iiilandu. Na příkladu fungování toho státu poukáže na edukační potenci, kterou iiiland, jako společenství států žijících v celém Vesmíru má (Oblast České republiky je v tomto pojetí považována za nejbližší Vesmír – v cizích galaxiích Evropa, Amerika, Asie…ještě nebyl objeven inteligentní život).

Ve Větrnícké unii (asi 7000 lidí, rozloha přibližně 5 m², 4 větší města, 4 významné hrady a chrámy, 4 menší sídla, 10 m kolejnic, elektrifikace, nejvyšší hora Elwingen 56 cm nad parketami…) existuje tzv. polodemokratický systém. Každý rok zde probíhají 10. prachopadu volby. V zemi je Ústavou dán pevný počet 4 politických stran, volí se náhodně ( kostka, ruleta atd. ). Vítězná strana sestavuje koalici a podle „barevnosti“ vzniklé vlády se celý rok upřednostňuje buď volební program zelených ( především výroba krajiny), červených (stavba paneláků), modrých (stavění šlechtických sídel) nebo věřících (bůh si může celý rok dělat to, co chce a nemusí se vždy ohlížet na vržené kostky, čísla padlá v ruletě, apod. ). Tento systém umožňuje v podstatě i malým dětem pochopit fungování demokracie. Při přepočítávání poslaneckých mandátů a vytváření koalic je nutné násobit, dělit, využívat trojčlenku, výpočtů procent, atd.

Ve Větrnícké unii se používá měna gamy. Existuje směnný obchod s cizími zeměmi, hodnota gam je vázána na skutečnou českou korunu v poměru 1:3. Pokud si tedy např. někdo z cizího státu chce koupit vyřezávaného koně nebo vyrobený stromek, jednotlivé cihly nebo třeba toaletu, pak se cena zboží spočítá jako součet ceny materiálu (proto je zde nutná vazba mezi gamy a korunami) a vložené „panáčkovské“ práce. Některé země mají při obchodování s Větrníckou unií udělenu doložku nejvyšších výhod, takže mají určité slevy. Pokud se obchod realizuje, potom se zboží převáží buď po železnici nebo v mezihvězdném prostoru vesmírnými koráby, létajícími koberci, loděmi…

V muzeu iiilandu si budou moci návštěvníci převézt zboží po železnici. Vláčky třídy TT či H0 jsou k převozu zboží uzpůsobeny. Mají otevírací střechy a instalovaná sedátka.

Výroba vybraných druhů zboží podléhá rovněž některým přísnějším pravidlům. Např. potravina 1. kategorie je nejcennější a tedy také nejdražší. Tj. např. pivo se může pyšnit známkou 1. kategorie, pokud v zemi existují chmelnice a pivovar. Pokud je zde pouze pivovar nebo chmelnice, tak se jedná o 2. kategorii. Ve třetí kategorii se nacházejí výrobky, které jsou vytvořeny pokoutně doma (koláče bez existence pole a pekárny). Podobná pravidla platí i pro živočišnou výrobu. Pokud si někdo v lese uloví dřevěné zvíře a pak z něj vyřeže salám, potom má potravinu 1. kategorie.

Velice důležitým prvkem v konceptu Muzea iiilandu bude také prodej „polotovarů“, které budou sloužit jako motivační impuls k výstavbě vlastního světa. Návštěvníci expozice si budou moci zakoupit krabičku s připraveným stavebním materiálem (cihly, střechy, panely vyrobené z hmoty Das-pronto, špejle, modelový posypový materiál, stromečky, kanagom …+ návod ke stavbě prvního domu a kousku přírody).

1.1. SPORTOVNÍ HRY

Asi nejvýznamnějším počinem, který ve světě iiilandu má dlouhodobou tradici, je pořádání nejrůznějších sportovních soutěží a tedy vlastně klání mezi sportovci různých zemí. Každým rokem se pořádají olympijské hry, které dnes přitahují pozornost i obdivovatelů iiilandu, kteří sami nejsou do tohoto světa aktivně zapojeni. Pravidla olympijských disciplín umožňují využívat široký repertoár matematických úkonů. Autor příspěvku měl možnost vést několik týdnů v pedagogicko-psychologické poradně skupinku dětí mladšího školního věku v rámci reedukace matematických obtíží. Osvědčily se zejména soutěžní disciplíny, kdy se používalo několik vrhacích kostek dohromady. Např. při skoku vysokém – panáček se musí třemi hody dostat do vymezeného prostoru a potom další vrhem překonat laťku, která se stále zvyšuje. Hody také může vynechat. Vše se zapisuje, při rovnosti nejvýše dosaženého skoku rozhoduje o vítězi počet úspěšných pokusů, atd. Prokázalo se, že motivace iiilandem velice silně napomohla dětem k pochopení těchto elementárních matematických algoritmů.

Ve Větrnícké unii i ve většině dalších států iiilandu se dnes hraje fotbal, hokej a basketbal. Pravidla těchto her kombinují náhodu se strategií a taktikou. Význam matematiky se zde zvyšuje zejména ve vytváření finálních tabulek výsledků, ve výpočtech různých koeficientů (kdo s kým bude příště hrát a kdo je podle získaných výsledků právě nejlepší).

Velmi populární jsou rovněž tzv. Langarské závody na divoké vodě. Lodička se závodníky je zde „poháněna“ pomocí magnetu, který je veden pod hrací deskou. Závodníci (bohové - modeláři) musí osvědčit mimořádnou zručnost, aby mohli pomyslet na mety nejvyšší. Projetí variabilní vodní slalomářské trati mezi barevnými tyčkami vyžaduje také velkou dávku soustředěnosti a vizuálně-motorické koordinace.

V poslední době i v iiilandu nalezl uplatnění počítač. Je dnes nenahraditelným pomocníkem při výpočtech přidělování bodů jednotlivým závodníkům v kombinovaných sportovních disciplínách – např. pětiboj, desetiboj a pak také při vyhodnocení jednotlivých časů sjezdařů a slalomářů na zimních olympijských hrách. Program Excel zde umožňuje udržet závodníky do poslední chvíle v napětí a ukázat jim výsledný čas podobně, jako se tomu děje třeba ve skutečném Kützbuhlu.

V koncepci Muzea iiilandu se počítá s tím, že si návštěvníci budou moci zahrát fotbal, hokej, golf, zazávodit si na divoké vodě, zaboxovat si (chvějící se ring a padající borci…) nebo překonávat na koních Taxisův příkop. V předsálí Muzea budou tyto originální hry k dispozici a návštěvníkům bude rovněž vysvětleno, že si musí „svého“ závodníka nebo svůj tým nejprve také pojmenovat.

2. VÝSTAVY A DALŠÍ AKTIVITY SPJATÉ S iiiLANDEM

Autoři oživlého modelářství napsali v posledních 10 – 15 letech několik článků do novin a úspěšně realizovali několik výstav. Asi největší výstava se uskutečnila již v roce 2000 na zámku v Moravské Třebové. Zde ji během týden navštívilo asi 600 lidí. Další, již menší výstavy, se uskutečnily v Českém Rudolci a Herálci, Šternberku a Křížově. Zajímavou tradicí se staly výstavy na výstavě. Tj. výstava miniaturních betlémů ve vystavovaném kraji iiilandu. Takto koncipovaná expozice byla prezentována ve Velké Losenici, podobný koncept byl použit na výstavě obrazů v krajině iiilandu, kdy si návštěvníci výstavy otevřeli střechu modelu galerie v miniaturním městě Krákow a obdivovali zde instalované obrázky pomocí zubních zrcátek (Litovel r. 2011).

Autor Větrnícké unie a tohoto příspěvku píše v současnosti knihu iiiland – oživlé modelářství, která by měla být k dispozici návštěvníkům stejnojmenného šternberského muzea již u příležitosti jeho otevření – pravděpodobně v roce 2015 nebo 2016. Zatím si zájemci o tento svět mohou prohlédnout pouze internetové stránky www.iiiland.cz.

ZÁVĚR

Vhodným závěrem tohoto příspěvku bude náčrt úvodu již zmíněné knížky, který vlastně vše podstatné shrne:

iiiland je svět malých dřevěných panáčků. Tito lidé osídlili krajiny, kde se v běžném případě vyskytují pouze lokomotivy a vagonky nebo auta a vycpané, umělé a nehybné postavy robotů. Robot, to je figurka malého člověka (boha), který někde u cesty obvykle setrvává bez hnutí a dělá, že něco dělá… Samotný svět takovéhoto modelářství je našim živým lidem k smíchu. V případě návštěvy takového světa (ve vesmíru existuje několik takových planet), naši vědci vždy vše zdokumentují a případně si na takové planetě vytvoří i vlastní výzkumnou základnu. Na ní pak zavlaje vlajka některého státu našeho člověčenstva - iiilandu…

Autor má zřejmě celkem oprávněný pocit, že celá struktura iiilandu včetně duševní nadstavby a nezbytného materiálního soklu nemohla vzniknout vlastně náhodou, ale že byla postupně vytvořena a odzkoušena v průběhu posledních 3 - 4 desetiletí, která předcházela současnosti – roku 2014. V této době také docházelo mezi státy k mnohdy urputné při, která se týkala stanovení nejrůznějších pravidel. Z tohoto verbálního souboje bohů zřejmě vyšlo vítězně pojetí prolínání světa panáčků s vlastní boží realitou. Právě toto prolínání je pro iiiland hodně charakteristické a jedinečné a může také sloužit i k pochopení nebo alespoň k jinému náhledu na postavení skutečného člověka ve skutečném vesmírném prostoru.

Literatura

VALENTA, Milan a kol. 2003. Herní specialista v somatopedii. Olomouc: nakladatelství UP. ISBN 80-244-0763-9

MÜLLER, Oldřich a kol. 2014. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4172-7

Anglický název: iiiland – revived modeling

Anotace – anglicky

The paper deals with a particular way of mediation entertainment and educational content private museum which is arising in Šternberk near Olomouc. The author describes the idea of a revived modeling - iiiland and on the examples showing how this world of "small wooden dolls" can be used in education. It uses the experiences and reflections of the participants already realized several exhibitions, where visitors could have not only touch the exhibited things , but were also directly dragged into the affairs of a revived modeling world.

Keywords: Revived modeling, iiiland, Větrnícká (Windmills) Union, vitalization, gams

Autor

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
ÚSS PdF UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Czech Republic
E-mail: dan.bibaged@centrum.cz

MUZEUM iiilandu

Hvězdné údolí 816/15, 785 01 ŠTERNBERK


Otevírací doba:

PO 9:00 - 11:00

ST 9:00 - 11:00

ČT 15:00 - 17:00


Dále po telefonické domluvě: 721313573


Vstupné 30Kč/1euro


OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ!

Opravujeme modely lokomotiv, vozů a příslušenství měřítek H0 i TT!


U analogových parních lokomotiv umíme nainstalovat např. i kouřový generátor!
Pozor! Části digitálního řízení neopravujeme!
U lokomotiv vybavených digitálním řízením opravujeme jen mechanické části!

Modely lze předat přímo v Muzeu iiilandu nebo ve Žďáře nad Sázavou nebo v Praze (po domluvě)!


Opravy se uskutečňují ve Žďáře nad Sázavou.

Kontakt: svoboda750@gmail.com; 736637777


Počítadlo
TOPlist

© 2008 Created by Adamidlo & Kalhi

Pravidla iiilandu | Větrnická unie | Státy | Zaniklé státy | Olympijské hry | Fotbal | Války | Edukace pomocí iiilandu